Fastighetsägare

sunrise

Våra tjänster

Våra uppdrag innefattar till största delen total förvaltning och innebär att vi tar hand om både den tekniska och ekonomiska förvaltningen. Hur kan vi hjälpa dig?

Teknisk förvaltning
Teknisk förvaltning innefattar den övergripande tillsynen av fastigheterna beträffande konstruktion, installation, säkerhet, reparationer och underhåll. Med våra underhållsplaner kan vi i god tid planera det framtida behov och genomföra rätt åtgärder i rätt tid. Det planerade underhållet lägger vi upp tillsammans med uppdragsgivare ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi sköter all upphandling av entreprenader och förhandlar fram samtliga avtal för fastighetens löpande drift och skötsel avseende t.ex. fastighetsskötsel, försäkringar, renhållning, fastighetsjour, snö- och takskottning, hisservice, trädgårdsskötsel, bevakning m.m. Beträffande alla typer av myndighetsbesiktningar är vi med och bevakar att dessa utförs på rätt sätt och i rätt tid.

Kontakter med bostadshyresgäster utgör även en stor del av arbetet och att se till att alla får den service de behöver och att hyresgästerna är nöjda och känner sig trygga i sitt boende. En annan stor del av förvaltningsarbetet innefattar även den kommersiella delen som gäller lokaler och lokalhyresgäster. Det kan t.ex. gälla uthyrning av vakanta lokaler, omförhandling av hyresavtal, hyresgästanpassningar, uppsägningar, besiktningar m.m.. Inom denna del ligger även den löpande kontakten med lokalhyresgästerna och att se till att de trivs och kan bedriva sina verksamheter på ett tillfredsställande sätt.


Våra tjänster inom teknisk förvaltning innefattar bl.a:
- Energianalyser och genomförande av energisparåtgärder
- Effektiv digital underhållsplanering utifrån fastighetens behov i planerings-appen Planima.
- Upphandling och ledning av entreprenader
- Kommersiell hyresförhandling, uppsägning av hyresavtal m.m.
- Förhandling av bostadshyror
- Projektledning av ny- om och tillbyggnader
- Ledning och initiering av utvecklingsprojekt
- Analys av utvecklingsprojekt i tidiga skeden
- Upphandling av miljöeffektiv avfallshantering med ökad källsortering
- Uppfyllandet av myndighetskrav inom brand, ventilation, hissar m.m.
- Besiktningar och statusbedömningar
- Handla upp fastighetsdrift med hög kvalitet och servicenivå

 


Ekonomisk förvaltning

Vi har en bred erfarenhet och stor kunskap inom fastighetsekonomi och arbetar med ekonomiska system som gör det lätt att ta fram olika typer av rapporter för att underlätta förvaltningsarbetet och rapportsammanställningar. Vi utvecklar oss löpande inom arbetsområdet och har alltid ambitionen att snabbt kunna svara på frågor och att hantera alla typer av ärenden gällande fastigheters ekonomi.


Våra tjänster inom ekonomisk förvaltning innefattar bl.a:
- Löpande redovisning och bokföring
- Betalningar av skatter och moms
- Upprättande av årsredovisningar och bokslut
- Utföra deklarationer
- Hyresavisering
- Upprättande av fastighetsbudget
- Rapportsammanställningar
- Förhandlingar och kontakt med banker avseende banklån
- Betalning av leverantörsfakturor
- Bolagsredovisning

 


Juridiska tjänster
På AKIFA Förvaltning AB har vi de juridiska kunskaper som krävs för att sköta den dagliga förvaltningen. Vi handlägger samtliga fastighetsjuridiska ärenden och vid behov har vi samarbete med specialiserade juridiska byråer och konsulter. Vi företräder våra kunder i samtliga hyresnämnds- och myndighetsärenden avseende frågor inom fastigheterna.