Lokaler

Aktuellt

E-postfaktura för lokalhyresgäster

För våra lokalhyresgäster erbjuder vi
E-postfaktura. Vi mejlar hyresavierna till er E-postadress i PDF-format. I dagsläget kan vi inte erbjuda E-faktura för lokalhyres
gäster. För att anmäla er så att ni får fakturorna till er E-postadress behöver ni skicka ett e-postmeddelande till hyresadmin@akifa.se med uppgifter om företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer och företagets e-postadress. Skriv ”E-postfaktura” i ämnesraden.


Försäkring och brandskydd

Se regelbundet över att ni har rätt försäkringsvillkor gällande er lokal och se till att brandvarnare och ert brandskydd fungerar.


walls

Kontrakt, överlåtelse m.m.

Har man tecknat ett lokalhyresavtal finns det några viktiga punkter man har att förhålla sig till. Här nedan följer några av dessa.

Hyresavtal

Det är hyresavtalet som bestämmer vad som gäller för nyttjandet av din lokal. I hyresavtalet behandlas vem som är ansvarig för vad och vilka rättigheter och skyldigheter man har som hyresgäst i lokalen man hyr samt i fastigheten man hyr i. Om inte hyresavtalet specifikt anger vad som gäller är det hyreslagen som avgör vad som gäller.

 

Överlåtelse av lokal
Om du hyr en lokal har du i vissa fall rätt att överlåta hyresavtalet till annan. Det finns två möjligheter att överlåta ett hyresavtal. Det ena är att man överlåter hyresavtalet till en aktör som bedriver samma typ verksamhet som man själv och det andra är att man överlåter själva verksamheten (bolaget) att bedrivas med samma typ av verksamhet. För att ha rätt att överlåta ett lokalhyresavtal gäller även att man som hyresgäst har innehaft avtalet i minst en hyresperiod. AKIFA Förvaltning AB tillåter inte andra typer av överlåtelser. I samtliga fall, för att överlåtelsen ska vara giltig, måste man ha hyresvärdens godkännande. Överlåtelsehandlingen ska upprättas skriftligen i separat handling som undertecknas av samtliga parter. Får man inte godkännande att överlåta sitt hyresavtal och man inte har möjlighet att driva verksamheten vidare i lokalen, får man säga upp hyresavtalet i vanlig ordning. Är hyresvärden och hyresgästen av skilda åsikter gällande en överlåtelse av hyresavtal har hyresgästen rätt att pröva ärendet i Hyresnämnden. Vid en överlåtelse av lokal har hyresvärden rätt att se över och eventuellt justera hyresnivåer och andra villkor i avtalet.


Uthyrning i andrahand 

Är du lokalhyresgäst och vill hyra ut din lokal eller delar av din lokal i andrahand gäller att du först måste ha hyresvärdens skriftliga godkännande. Är du en momspliktig hyresgäst och på hyran betalar ett påslag för moms måste samtliga andrahandshyresgäster vara momspliktiga. Intyg från Skatteverkat ska lämnas till AKIFA Förvaltning AB.

Uppsägning av hyresavtal
Vi hoppas naturligtvis att du trivs hos oss men om du har för avsikt att säga upp ditt hyresavtal för avflyttning eller omförhandling av villkor är det viktigt att du gör det i tid samt att du anger vad uppsägningen avser. Uppsägningen skall vara hyresvärden skriftligen tillhanda undertecknad av behörig firmatecknare innan uppsägningstiden har löpt ut för att vara giltig.