Fastighetsägare

intheair

Kvalitet & miljö

För oss är det viktigt att våra kunder och hyresgäster vet att vi arbetar seriöst och miljömedvetet. Vi har tillsammans utvecklat vad vi kallar "AKIFA Kvalitetsledningssystem" och "AKIFA Miljöledningssystem", som vi arbetar med kontinuerligt.

AKIFA Kvalitetsledningssystem

AKIFA Förvaltning AB arbetar aktivt med att kontinuerligt effektivisera och förbättra verksamheten och organisationen. Säkerställande av detta görs genom AKIFA Kvalitetsledningssystem, ett levande system som säkerställer en hög nivå av förvaltningens leverans. Systemet har framarbetats av hela organisationen och våra medarbetare arbetar med det och enligt det dagligen. Organisationen utvärderar löpande tillsammans eventuella avvikelser som inträffat under perioden. Vår kvalitetspolicy innefattar att vi vid varje tillfälle minst ska uppfylla våra uppdragsgivares förväntningar och krav, så att fastigheterna med tiden skall ge hög värdestegring, högsta möjliga avkastning och självklart nöjda hyresgäster. Förvaltningen sker i samförstånd med vad som avser etik och god sed på hyresmarknaden, enligt Fastighetsägarna Sverige.AKIFA Miljöledningssystem

AKIFA Förvaltning AB ska leverera god förvaltning som följs och verkar för rådande och kända kommande miljökrav, lagar och förordningar. Förvaltningen ska tillgodose sina kunders behov med hänsyn till önskade miljömål och kontinuerligt arbeta med att utveckla samt förbättra drift och underhåll som leder till minskad miljöpåverkan samt energiåtgång. Förvaltningen ska löpande ta del av och arbeta enligt nya regler, förordningar och rekommendationer som uppkommer och fastställs inom området för att utveckla miljöarbetet vilket verkställs i AKIFA Kvalitetledningssystem.

Det löpande arbetet ska anpassas med målet att uppnå god förvaltning med minimerad miljöpåverkan. Detta ska ske med hänsyn till bland annat material, transport och arbetsmetoder. Inköp av material ska vara av en typ som har ett lågt miljöavtryck under dess hela livscykel. Antalet transporter ska minimeras samt dess typ ska väljas på ett vis där nyttjande av fossilt bränsle undviks eller minimeras. Arbetsmetoder optimeras kontinuerligt i enlighet med AKIFA Kvalitetledningssystem för att minska materialförbrukning och nyttjande av energi.

AKIFA Förvaltning AB ställer samma krav på sina samarbetsparters och sidoentreprenörer som på den egna verksamheten. Samtliga aktörer ska aktivt försöka minska sin miljöpåverkan i det egna arbetet samt det som utförs till kunder. Materialval ska i möjligaste mån vara av typ som ger minst miljöavtryck för att uppnå funktionen. Maskiner och utrustning ska anpassas och optimeras för att minska energiåtgång. Avfall ska sorteras och hanteras enligt rådande regler, anvisningar samt rekommendationer.