Lokaler

Aktuellt

E-postfaktura för lokalhyresgäster

För våra lokalhyresgäster erbjuder vi
E-postfaktura. Vi mejlar hyresavierna till er E-postadress i PDF-format. I dagsläget kan vi inte erbjuda E-faktura för lokalhyres
gäster. För att anmäla er så att ni får fakturorna till er E-postadress behöver ni skicka ett e-postmeddelande till hyresadmin@akifa.se med uppgifter om företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer och företagets e-postadress. Skriv ”E-postfaktura” i ämnesraden.


Försäkring och brandskydd

Se regelbundet över att ni har rätt försäkringsvillkor gällande er lokal och se till att brandvarnare och ert brandskydd fungerar.


lightwindow

Information & regler lokal

Nedan följer information och regler för dig som hyr lokal i någon av fastigheterna som förvaltas av AKIFA Förvaltning AB.

 

Brandskyddsansvar

När det gäller brandskydd i fastigheter och lokaler finns det ett relativt omfattande regelverk. Vi på AKIFA Förvaltning har det yttersta ansvaret för fastighetens brandskydd och genomför, enligt myndighetskrav, regelbundet ronderingar i alla våra hus. Vi ser till att myndighetskraven följs när det gäller utrymning, dvs. skyltning, beslag och utrymningsvägar i allmänna utrymmen.

Ni som lokalhyresgäst ansvarar för lokalens brandskydd dvs. brandskyddsanordningar och brandskyddsåtgärder, inklusive den brandskyddsutrustning som krävs för verksamheten i lokalen. AKIFA Förvaltning kan hjälpa till att göra de installationer som krävs, men när ni flyttar in i lokalen övergår ansvaret till er som hyresgäst för underhåll och funktion. Ni kan också överta en tidigare hyresgästs lösningar och då är det viktigt att ni kontrollerar att de möter kraven på er verksamhet och att de fungerar på ett riktigt sätt. Ni som hyresgäst ansvarar bl.a. för att:

 • - det finns en uppdaterad utrymningsplan.
 • - att det i er organisation finns en utsedd brandskyddsansvarig som säkerställer det systematiska
 •   brandskyddsarbetet.
 • - att det finns brandsläckare i lämplig omfattning.
 • - att det finns ett utrymningslarm i samlingslokaler där fler än 150 personer kan vistas samtidigt, 
 •   eller i mötesrum för fler än 10 personer beroende på lokalens utformning. Behov av
 •   utrymningslarm och andra brandtekniska lösningar framkommer av lokalens 
 •   brandskyddsdokumentation.
 • - att gemensamma ytor och nödutgångar ska hållas fria från föremål.
 • - för vissa byggnader eller verksamheter ska det systematiska brandskyddsarbetet dokumenteras,
 •   en så kallad skriftlig redogörelse för brandskyddet. Den ska skickas in till kommunen som sedan 
 •   använder det som underlag för att bedöma behovet av tillsyn, exempel är skolor, hotell, större 
 •   samlingslokaler, restauranger med alkoholtillstånd, byggnadsminnen, hus högre än 16 våningar 
 •   och underjordiska garage.

Vi rekommenderar att det genomförs regelbundna brandövningar så att alla i lokalen vet hur larmet låter, var utrymningsvägar finns och var den gemensamma återsamlingsplatsen ligger. Uppfylls inte myndighetskraven för fastigheten alternativt er lokal kan den som gjort fel bli ersättningsskyldig för skador och konsekvenser som det orsakat. För mer information om systematiskt brandskyddsarbete se MSB webbsida.

Nedan finner du några generella regler avseende brandskydd:

 • - cyklar, entrémattor eller andra lösa föremål får inte förvaras i trappuppgångar, utan ska förvaras i 
 •   cykelrum, förråd eller i lokalen.
 • - brandförsvaret kräver fria utrymningsvägar och inga brandfarliga föremål i allmänna utrymmen.
 • - gångar i källare eller vind utgör utrymningsväg och får därför inte blockeras eller belamras med 
 •   gods. Dörrar till eller ifrån allmänna utrymmen får inte lämnas öppna eller blockeras.
 • - returpapper och grovsopor såsom kartonger, möbler eller liknande får inte förekomma i 
 •   fastighetens allmänna utrymmen.
 • - om blinkande lysrör upptäcks i allmänna utrymmen ska detta omedelbart meddelas till 
 •   felanmälan för åtgärd.
 • - brandfarliga varor (exempelvis gasol och bensin) får inte förvaras i lokalen, på balkong, i vinds- 
 •   eller källarförråd.
 • - i garage får endast uppställning av bil ske. Ingen annan förvaring får ske på, eller i anslutning till 
 •   garageplatsen (t.ex. förvaring av däck). Inte heller några brandfarliga varor får förvaras där.
 • - tobaksrökning får inte förekomma i fastighetens allmänna utrymmen.

 • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Brinner det i er lokal, ta er ut och stäng dörren efter er. Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt - stanna i er lokal och se till att dörrar och fönster är stängda. Larma 112. Räddningstjänsten hjälper er ut.
Elabonnemang, fiber & bredband

Ni som hyresgäst tecknar själv elabonne­mang hos valfri leverantör. För att få el till er nya lokal krävs två avtal, ett med en elleverantör och ett med elnätsföretaget som äger elnätet där lokalen ligger. Kontakta en elleverantör och välj vilket elavtal ni vill ha.

Beställ abonnemang för datakommunikation och telefoni. Ni som lokalhyresgäst bekostar och ansvarar för att dra nätverk för datakommunikation och telefoni i lokalen.

Elsäkerhet

För att ge en betryggande säkerhet mot personskada och sakskada gäller det att med jämna mellanrum kontrollera elsäkerheten i er lokal. Med vägledning av nedan listade punkter kan ni fortlöpande kontrollera er lokal och dess elsäkerhet.

Påträffas brister som ni misstänker kan utgöra personskada eller sakskada ska ni upplysa fastighetsskötaren om detta. Kontaktuppgifter finns anslagna i porten.

Detta görs i enlighet med elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2022:3 som trädde i kraft 1 december 2022.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd innehåller bestämmelser om den kontroll och de åtgärder som innehavaren av en starkströmsanläggning ska utföra i syfte att anläggningen ska ge betryggande säkerhet mot personskada och sakskada på grund av el.

Checklista för lokaler - så här kan du utföra en egen kontroll:

Den här checklistan hjälper dig att kontrollera hur el-säkert ditt hem är. Gå igenom punkterna i checklistan och markera vad som är bra och vad som eventuellt behöver åtgärdas. Använd alla dina sinnen vid kontrollen. Lyssna efter ovanliga ljud, uppmärksamma om det luktar bränt, titta efter exempelvis missfärgningar och sprickor.

  • - El-centralen
  • - Jordfelsbrytaren
  • - Fasta, synliga ledningar
  • - Datainstallationer
  • - Sladdar och apparater
  • - Uttag
  • - Lampor
  • - Elektriska radiatorer
  • - Kyl och frys
E-postfaktura

För våra lokalhyresgäster erbjuder vi E-postfaktura. Vi mejlar hyresavierna till er E-postadress i PDF-format. I dagsläget kan vi inte erbjuda E-faktura för lokalhyresgäster. För att anmäla er så att ni får fakturorna till er E-postadress behöver ni skicka ett e-postmeddelande tillhyresadmin@akifa.se med uppgifter om företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer och företagets e-postadress. Skriv ”E-postfaktura” i ämnesraden.

Felanmälan

Varje fastighet har en eller flera fastighetsskötare/ drifttekniker som tar hand om den dagliga skötseln av fastigheten. Det kan t.ex. vara att se till värmen fungerar på ett tillfredsställande sätt, att byta ett vattenlås och andra mindre eller större reparationer i lokalen eller i allmänna utrymmen. Fastighetsskötaren/ driftteknikern är vanligtvis i fastigheten en specifik vardag varje vecka.

Telefonnummer till fastighetsskötare/ drifttekniker finns anslaget i entrén.

Försäkring

Hyresvärden tecknar en fastighetsförsäkring för fastigheten lokalen är belägen i. Ni som lokalhyresgäst ansvarar för att teckna och bekosta de företagsförsäkringar som krävs för verksamheten som bedrivs i lokalen. Detta för att skydda er och er lokal om något oförutsett skulle inträffa.

Försäkringen ersätter ägodelar vid eventuell vattenskada, brand i lokalen, inbrott, stöld och skadegörelse men även om er disk-eller tvättmaskin börjar läcka och vattnet skadar fastigheten eller grannens egendom. Har man ingen försäkring, är det svårt att få ersättning om olyckan skulle vara framme. Försäkringen ska omfatta skada orsakad av tredje man och intäktsbortfall.

Information om försäkringens innehåll och villkor får ni från ditt försäkringsbolag.

Garage- & parkeringsplats

Kontakta AKIFA Förvaltning för att anmäla intresse för garage- och parkeringsplats.

Det är inte tillåtet att tvätta bilen i garage eller på parkeringsplats. Vattnet från en tvättad bil innehåller oljerester och tungmetaller. För att skydda vattendrag och dricksvatten ska bilar och andra fordon alltid tvättas i en fordonstvätt som har godkänd reningsutrustning. I garage får endast uppställning av bil ske, ingen annan förvaring får ske på, eller i anslutning till garageplatsen. Däck får inte förvaras på garage- eller parkeringsplats.

God inomhusmiljö, värme & ventilation

Ventilation

Vi på AKIFA Förvaltning ser till att ventilationen är tillräcklig och genomför, enligt myndighetskrav, regelbundet ventilationskontroller i alla våra hus. Eventuell extra installation och drift av ventilationsanläggning får parterna avtala om.

I många äldre hus består ventilationen av självdrag med tilluftsventiler i fönster och frånluftsventiler i badrum och kök. Luftventiler vid fönstret ska vara öppna så att det kommer in frisk luft. Tilluften kommer även in via dörr- och fönsterspringor. Luften värms upp av elementen och sprids i lokalen. Det är viktigt att luften får cirkulera för ett hälsosamt inomhusklimat. Det är därför viktigt att man inte stänger några ventiler och att de hålls rena. Man bör alltid låta dörren till WC/ badrum stå lite på glänt så rummet lätt fuktas ur efter dusch om sådan finns.

När det är kallt ute cirkulerar luften snabbare än när det är varmt, varför lokalen ibland kan kylas ner någon grad. Vid kall väderlek kan strypa några av tilluftsventilerna för att få upp värmen, men ha alltid frånluftsventilerna öppna  i kök och badrum öppna. 

I lokaler med mekanisk till- och frånluft eller FTX-aggregat är det viktigt att inte röra ventilationsdon, spjäll eller aggregat etc. De är inställda så att ventilationen ska vara tillfredsställande och projekterade flöden är beräknade efter lokalen.

Upplever man att ventilationen inte fungerar bör man göra en felanmälan till fastighetsskötaren. 

Värme

Uppvärmning ingår i hyran om inte annat står i kontraktet. AKIFA Förvaltning har som mål att samtliga lokaler skall ha en temperatur på minst 20 grader under den kalla årstiden. Temperaturen är en avvägning mellan att våra hyresgäster ska ha en behaglig och jämn inomhustemperatur samt att temperaturen ska ligga på en nivå som är försvarbar ur miljö- och kostnadssynpunkt.

Uppvärmningssystemet är oftast centralstyrd fjärrvärme för optimal energianvändning och god komfort. Det innebär att sommartid och ibland även under vår och höst stängs värmen av under de tider lokalen inte behöver värmas för att hålla rätt inomhustemperatur. Att elementen är kalla behöver alltså inte betyda att det är för kallt i lokalen.

Vid övergången mellan sommar och höst kan det ta lite tid innan det blir varmt i huset. Möbler och gardiner framför elementet kan hindra värmen att spridas i rummet. Luftventiler vid fönstret ska vara öppna så att det kommer in frisk luft. Luften värms upp av elementen och sprids i lokalen. Om det är för varmt, sänk värmen istället för att vädra. 

Ibland kan det uppstå utvändig kondens på fönster. Det kan uppstå på våren eller hösten när det är vindstilla och luftfuktigheten är hög. Det är ett naturligt fenomen som kan uppstå på alla ytor. Kondensen stannar kvar under morgontimmarna men när värmen stiger under dagen försvinner den. Det är inte skadligt för fönstren.

Under vår, sommar och tidig höst är det på grund av den varma utetemperaturen, varmare inomhus än 20 grader utan att någon värme tillförs från elementen. Några tips på hur ni hindrar värmen från att komma in och hur du håller svalt inomhus under årets varmaste månader:

 • - Dra för rullgardiner, persienner och gardiner för fönstren.
  • - Håll dörrar och fönster på solsidan stängda.

Hiss

Fel på hissen ska rapporteras direkt till hissfirman, se telefonnummer i hissen eller på anslagstavlan. Kontrollera först om stoppet orsakats av att till exempel en grind är öppen.

Hyran

Vid nyuthyrning av lokaler råder marknadshyra då hyresvärd och hyresgäst kommer överens om vad lokalen är värd. Hänsyn brukar tas till lokalens läge, skick, storlek, modernitetsgrad och andra faciliteter som air-condition, stora skyltfönster, eventuella anpassningar av lokalen, garage- och parkeringsplatser med mera.

Hyran består av tre delar; bashyra, driftstillägg och fastighetsskatt. Bashyra, ibland även kallad kallhyra, avser hyran för lokalen och inga tillägg som t.ex. värme, vatten, el eller fastighetsskatt är då inräknade. Anledningen till att bashyra och tillägg delas upp är att vissa tillägg beräknas utifrån förbrukning, exempelvis vatten- eller elförbrukning. En annan skillnad är hur uppräkningen av hyran går till. Bashyran uppräknas oftast utifrån en fast procentsats eller KPI på års- eller kvartalsbasis. Om det bedrivs momspliktig verksamhet i lokalen ska ni som hyresgäst utöver hyran erlägga moms.

Driftskostnad omfattar sådant som ska täcka fastighetens driftskostnader såsom städning av allmänna ytor, snöröjning, sandning och ventilation.

Fastighetsskatten vidarefaktureras till kommersiella hyresgäster och fördelas efter hur stor andel av byggnadens totala area ni hyr. Detta är reglerat enligt skattelagstiftning och därmed inte förhandlingsbart. Fastighetsskatten kan komma att justeras över tid.

Hyresbetalning

Enligt hyreskontraktet ska hyran betalas i förskott och vara AKIFA Förvaltning tillhanda senast den sista vardagen varje kvartal. Det är vik­tigt att ni alltid betalar hyran i tid annars riskerar ni att mista ert kontrakt. Om hyran inte är oss tillhanda i tid skickas ärendet vidare för påminnelse/inkasso.

Bashyra finns angiven i hyreskontraktet, där finns även information om hur hyran kommer justeras med index, er andel av fastighetsskatten, driftskostnader, bestämmelsen om moms och säkerhet.

Om ni har tappat bort er hyresavi ska ni kontakta oss. Ange företagsnamn och adress samt vilken månad som avses. Observera att saknad avi inte är skäl för utebliven betalning. Ni kan ansöka om att betala hyran genom autogiro.

Autogiro

Autogiro innebär att hyran betalas auto­matiskt genom att vi drar hyresbeloppet direkt från ert bankkonto på förfallo­dagen. Ni måste själv se till att pengar finns på kontot senast den 27:e varje månad.

Hyreskontraktet

I hyreskontraktet står vad som ingår i hyran, inflyttningsdatum, uppsägningstid, era rättigheter respektive skyldigheter som hyresgäst med mera. Kom ihåg att hyresavtalet är en värdehandling, var rädd om det och förvara det på ett säkert ställe.

Meddela oss om ni byter telefonnum­mer eller mailadress så att vi vid behov kan få kontakt med er både dag- och kvällstid.

Avtalstid

Vid förstahandshyra ingår man normalt minst ett treårigt avtal, vid övertagande av förstahandskontrakt löper detta normalt kontraktstiden ut.

Jour

En fastighetsjour är kopplad till varje fastighet om det skulle ske något akut som måste åtgärdas under icke kontorstid.

Telefonnummer till fastighetsjour finns anslaget i entrén.

Lås, larm, bevakning

Ni som hyresgäst bekostar och ansvarar för att montera egna låscylindrar, teckna avtal för eventuell bevakning och installation av inbrottslarm.

Renovera lokalen

Om ni ska genomföra en större ombyggnation behöver ni ett skriftligt tillstånd från AKIFA Förvaltning. Detta för att vi ska få information om vad ni vill göra i lokalen samt om arbetet påverkar era grannar och fastigheten i övrigt.

Rökning

Rökförbud gäller i husets allmänna utrymmen, vilket även inkluderar väd­ringsbalkonger. Fimpar får inte slängas ut eller lämnas på gården eller utanför porten.

Det är tillåtet att röka på balkonger och uteplatser men tänk på att tobaksrök kan upplevas som störande och besvärande av era grannar. Visa därför alltid hänsyn.

Rökning undanbedes även i lokalerna eftersom röken stör grannar och förstör ytskikt. Om ni som hyresgäst rökt inne i er lokal behövs en extra tvätt och en s.k. patentering. Ni som hyresgäst kan bli ekonomiskt ansvarig för att återställa en nikotinskadad lokal. Nikotinet sätter sig i väggarna, inredningen får en gulnande färg och lukten går inte att tvätta bort utan patentering. Patentering innebär att alla lager av tapet måste tas ner och därefter tvättas väggarna samt målas en eller flera gånger med en färg som bildar en hinna på väggen som hindrar lukten och gå igenom tapeterna. Ni som hyresgäst faktureras separat efter utfört arbete och kostnaden beror på lokalens storlek, antal rum som renoveras och hur mycket nikotin som måste tas bort.

Skyltar

Kontakta AKIFA Förvaltning för eventuell möjlighet till skyltplats. Skylt och skyltanordningar kräver bygglov, vilket ni som lokalhyresgäst bekostar och ansvarar för. Skyltens utformning måste dock godkännas av oss på AKIFA Förvaltning innan bygglov söks.

Skötsel av lokalen

För att ni ska kunna ta hand om er lokal på ett bra och skonsamt sätt har vi samlat några saker att tänka på:

 • - Använd endast rengöringsmedel som är skonsamma för er och miljön.
  • - Var varsam med golven och dammsug i första hand. Torka golven med lätt fuktad trasa.
  • - Ställ inte blomkrukor direkt på parkettgolvet, de skapar lätt fula fuktfläckar. Om ni behöver 
  •   flytta en tung möbel, lägg förslagsvis en matta under möbeln och skjut den framför er.
  •   Målade väggar liksom tapeter med yta av plast torkar ni av med lätt fuktad trasa. Andra typer 
  •   av tapeter bör ni dammtorka.
  • - Kyl/frys ska regelbundet rengöras och frostas av.
  • - Rengör köksfläkten, filter och ventiler då fettansamlingar ökar brandrisken.
  • - Torka bort fettfläckar på spis och ugn så att de inte bränner fast.
  • - Rengör avloppen då och då för att minska risken för stopp.
  • - Ni byter själva glödlampor, lysrör och säkringar.
  • - Tänk på att möbler och gardiner framför elementet kan hindra värmen från att spridas i 
  •   rummet.
  • - Skador som beror på egen oaktsamhet eller försumlighet får hyresgästen själv betala. Det kan 
  •   exempelvis vara spräckta fönsterrutor, 
  •   repade dörrar, spräckt handfat eller skadade väggar.
  • - Anmäl fel i lokalen och gemensamma utrymmen snarast möjligt.
  • - Akuta fel som snabbt kan orsaka stor skada, t ex vattenläckor, ska anmälas omgående.

WC

I WC bör ni tänka på att regelbundet rengöra golvbrunnen och vattenlåset i handfatet. Torka av golvet efter ni har duschat för att undvika vattenskador. Om ni har fått stopp i golvbrunnen eller i handfatet kan ni i de flesta fall åtgärda det själv.

Rensning av golvbrunn

Golvbrunn i badrummet under badkar eller i anslutning till duschhörna/kabin bör rensas ett flertal gånger per år från hår och annan smuts. Detta utförs av hy­resgästen. Så här gör ni för att göra rent i golvbrunnen:

 1. Vattenlåset ser ut som en liten hink och där samlas hår och tvålrester. Peta upp locket på golvbrunnen med ett redskap som passar.
 2. Lyft upp vattenlåset ur golvbrunnen och töm ut dess vatten i toalettstolen. Andra rester så som hår ska läggas i komposten eftersom de kan skapa stopp i avloppet. Se till att göra rent vattenlåset på både in och utsida.
 3. Sätt tillbaka vattenlåset i golvbrunnen och se till att den sitter ordentligt. Skulle vattenlåset inte vara korrekt tillbakamonterat kan avloppslukt komma upp ur avloppet. Den lilla gummilisten ska sluta tätt när du sätter tillbaka vattenlåset.
 4. Lägg tillbaka locket ovanpå golvbrunnen.
 5. Spola på vatten. Utan vatten i vattenlåset kan avloppslukt ta sig in i badrummet. Ibland kan vattenlåset torka ut om avloppet inte använts på länge eller om det är varmt. I ett sådant fall spola bara på nytt vatten på golvbrunnen. Stopp ska omgående anmälas till fastighetsskötaren.

Tvättmaskin

Tvättmaskin ingår normalt inte i er lokal men ni får själv installera en efter godkännande från oss på AKIFA Förvaltning. Det är viktigt att installationen görs av en fackman och att er försäkring täcker om något skulle hända.

Kök

I köket är det viktigt att rengöra, kylskåp och spis regelbundet och att inte glömma att frosta av frysen ibland. Får ni stopp i avloppet kan ni enkelt åtgärda det själv. Se Stopp i avlopp nedan.

Köksfläkt 

Kolfilter ska bytas och fettfilter rengö­ras regelbundet. Ni som hyresgäst ansvarar för att detta görs. Reservdelar och tillbehör finns att köpa i vitvaruhandeln, även på nätet.

Diskmaskin

Diskmaskin ingår normalt inte i er lokal men ni får själv installera en efter godkännande från oss på AKIFA Förvaltning. Det är viktigt att installationen görs av en fackman med rätt behörighet för att undvika elfel eller vattenläckage och att ER försäkring täcker om något skulle hända.

Om ni har en diskmaskin i köket måste ni regelbundet kontrollera kopplingar samt se till att det finns ett plastskydd under diskmaskinen. Om något måste återställas den dag ni flyttar, ligger det på ert ansvar att detta blir gjort.

Stopp i avlopp

Ibland kan det rinna undan sakta i handfatet eller till och med vara helt stopp. Det beror nästan alltid på att smuts har fastnat i vattenlåset. Under handfatet där röret kröks sitter en behållare, vattenlås, som förhindrar att dålig luft kommer upp. I vattenlåset kan det samlas smuts som blir till en propp. För att få bort proppen finns det två saker ni kan göra:

 1. Använd en vaskrensare, (finns att köpa i byggaffärer eller välsorterade varuhus). Pressa vaskrensaren över avloppshålet. Fyll på handfatet till hälften med vatten och håll sedan för handfatets avrinningshål med tummen eller en bit tejp så luft inte kan komma in eller ut. Rör vaskrensaren upp och ner för att skapa ett luftsug. Det tar i de flesta fall bort proppen.
 2. Fungerade det inte att få bort proppen med vaskrensaren så kan ni rengöra vattenlåset. Skruva av den undre delen av behållaren under handfatet. Kom ihåg att ställa en hink under eftersom vattenlåset innehåller vatten som då rinner ut. Ibland kan smuts sitta kvar invändigt utan att följa med vattnet ut och man får då försöka gräva ut det. När ni inte längre kan se eller känna någon smuts så skruva tillbaka underredet och testa om vattnet rinner undan som det ska i handfatet.

Förhoppningsvis är problemet löst men skulle det inte vara det så gör en felanmälan till oss. Stopp i avlopp ska snarast rapporteras till fastighetsskötaren. Kemiska medel som t.ex. kaustiksoda är förbjudet att använda eftersom de skadar rören.

Sopor & avfall

Vanligtvis ska lokalhyresgästen själv abonnera på erforderliga sopkärl, ombesörja och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som bedrivs i lokalen. För vissa mindre lokaler får hyresgästen slänga hushållssopor från pentry i fastighetens behållare. Det framgår av ert hyreskontrakt vad som gäller för er lokal.

Övrig avfallshantering och återvinning ombesörjs och bekostas av er som lokahyresgäst, såvida inte det är avtalat något annat. Att ställa kartonger eller liknande grovsopor utanför lokalen, trapphus eller i entréer är ej tillåtet.

Trivsel i fastigheten

Av brand- och säkerhetsskäl får cyklar, entrémattor och andra lösa föremål inte placeras eller förvaras i trapphus, entréer, vinds- eller källargångar. Brandförsvaret kräver fria utrymningsvägar och inga brandfarliga föremål får därför placeras i allmänna utrymmen. Även ambulanspersonal ska kunna ta sig fram. Inom fastigheten finns oftast speciella utrymmen avsedda för uppställning av cyklar. Kontakta AKIFA Förvaltning så berättar vi mer om vad som gäller i er fastighet.

Ytterligare skäl till att låta trapphuset vara fritt från föremål är att trappstädningen som sker varje vecka ska kunna utföras på ett effektivt sätt. Dörrmattor placeras innanför entrédör­ren, inte i trapphuset där det försvårar städningen och är brandfarliga. Se alltid till att stänga porten efter er så inte obehö­riga får tillträde till fastigheten.

Underhållsansvar & lokalens utrustning

Utgångspunkten i hyreslagen är att hyresvärden vid tillträdet ska tillhandahålla en för ändamålet brukbar lokal, om inget annat har avtalats. Praxis i standardavtalen är dock att lokalen hyrs ut i befintligt skick. Lokalhyresgästen ansvarar och bekostar normalt allt inre underhåll av lokalen. D.v.s. samtliga ytskikt, vitvaror, undertak, egna installationer, lås- och larmanordningar samt för underhåll av egen och av hyresvärden tillhandahållen inredning och utrustning tillhörande lokalen.

Lysrör & glödlampor

Förbrukningsmaterial som utbyte av lysrör, glödlampor ska ni själva inhandla och byta ut. Observera att detta även gäller lysrör och liknande för utrymningsvägar inom lokalen.

Lås, larm, bevakning 

Ni som hyresgäst bekostar och ansvarar för att montera egna låscylindrar, teckna avtal för eventuell bevakning och installation av inbrottslarm.

Åverkan dörrar & fönster

Åverkan på dörrar, fönster, skyltar till lokalen är ni som lokalhyresgäst skyldiga att åtgärda och bekosta. Ansvaret omfattar även karmar, bågar och foder. Det är viktigt att agera snabbt om något inträffar. Anmäl det gärna till oss så hjälper vi till med att beställa åtgärd.

Markiser & persienner

Markiser och persienner ingår normalt inte i er lokal. Önskar ni att montera markiser behöver ni ett skriftligt tillstånd från AKIFA Förvaltning. Monterar ni persienner ansvarar ni för dessa samt för underhållet, likaså om hyresgästen före lämnar markiser eller persienner i lokalen när ni flyttar in. En uppsättning av persienner kräver håltagning i fönsterbågarna och det är därför ett krav att det göras fackmannamässigt annars kan ni bli ersättningsskyldig.

Innerdörrar 

Plockar ni bort innerdörrar i lokalen måste de förvaras varsamt så att de utan skada kan återställas. De ska förvaras i er lokal alternativt förråd och märkas med blyerts var de hör hemma.

Köksfläkt

Kolfilter ska bytas och fettfilter rengö­ras regelbundet. Ni som hyresgäst ansvarar för att detta görs. Reservdelar och tillbehör finns att köpa i vitvaruhandeln, även på nätet.

Disk- & tvättmaskin

Disk- och tvättmaskin ingår normalt inte i er lokal men ni får själv installera en efter godkännande från oss på AKIFA Förvaltning. Det är viktigt att installationen görs av en fackman med rätt behörighet för att undvika elfel eller vattenläckage och att er försäkring täcker om något skulle hända.

Om ni har en diskmaskin i köket måste ni regelbundet kontrollera kopplingar samt se till att det finns ett plastskydd under diskmaskinen. Om något måste återställas den dag ni flyttar, ligger det på ert ansvar att detta blir gjort.

Uppsägning av garage- & parkeringsplats

På ert hyreskontrakt framgår vilken uppsägningstid som gäller för er garage- eller parkeringsplats. Hyreskontraktet ska alltid sägas upp skriftligt. Uppsägningsblankett finns här. Ni får en skriftlig bekräftelse på att vi mottagit er uppsägning.

Uppsägning av lokal

Vi hoppas naturligtvis att ni trivas i er lokal men om ni har för avsikt att säga upp ert hyresavtal för avflyttning eller omförhandling av villkor är det viktigt att ni gör det i tid samt att ni anger vad uppsägningen avser. 

Den vanligaste uppsägningstiden är nio månader och börjar vid månadsskiftet efter det att vi har fått in uppsägningen. På ert hyreskontrakt framgår vilken uppsägningstid som gäller för er lokal. Uppsägningen skall vara hyresvärden skriftligen tillhanda undertecknad av behörig firmatecknare innan uppsägningstiden har löpt ut för att vara giltig. Ladda ned uppsägningsblankett här. Ni får en skriftlig bekräftelse på att vi mottagit er uppsägning. Kontakta oss om bland annat säkerställande av datum för avtalets upphörande, avflyttningsbesiktning, visning av lokalen samt nyckelåterlämning.

Glöm inte att även säga upp eventuella garage- eller parkeringsplats eller extra förråd.

Uthyrning i andrahand

Är ni lokalhyresgäst och vill hyra ut er lokal eller delar av er lokal i andrahand gäller att ni först måste ha hyresvärdens skriftliga godkännande. Är ni en momspliktig hyresgäst och på hyran betalar ett påslag för moms måste samtliga andrahandshyresgäster vara momspliktiga. Intyg från Skatteverkat ska lämnas till AKIFA Förvaltning.

Vattenskada

Meddela oss om ni misstänker att ett läckage uppstått. Det kan till exempel vara fukt under diskbänken, drop­pande kranar, rinnande toaletter eller fukt i tak från vind eller lägenhet/ lokal ovanför. Var aktsam när ni diskar för hand så att inte bänkar och köksluckor skadas av vatten. Ni kan bli ersättningsskyldig för oaktsamma vattenskador.

Det är hyresgästens ansvar att upprätthålla samt vårda lokalen under hyrestiden. För att undvika vattenskador, tänk på att:

 • - Golvbrunnar i badrum bör rengöras regelbundet.
 • - Det är inte tillåtet att göra hål i väggarna i WC/ badrum då ni förstör tätskiktet.
 • - Undvik att spola av golvet i WC/ badrum.
 • - Undvik att spola ner föremål i wc och tvättställ som kan orsaka stopp i avloppet.
 • - Vatten i vattenlåset avdunstar, vilket kan skapa dålig lukt. För att undvika detta, spola kontinuerligt 
 •    vatten i handfat, golvbrunnar, wc-stol och diskho.
Verksamhet i lokalen/ ändamålet med uthyrningen

Lokalen får inte användas till annat än avsedd verksamhet. Om ni funderar på att ändra inriktning av verksamheten (ändamålet med uthyrningen) ska detta först godkännas av AKIFA Förvaltning. Det kan finnas byggnadstekniska skäl kopplat till elinstallationer, avlopp och ventilation med mera.

En alltför avvikande förändring av verksamheten, utan hyresvärdens tillstånd, kan vara skäl för att hyresvärden begär en rättelse och ni riskerar att mista ert kontrakt.

Villkorsändring

Ett lokalhyresavtal tecknas vanligen för en bestämd tid och är bindande för den avtalade hyrestiden. Avtalsvillkoren kan därför inte ändras under en pågående hyresperiod, under förutsättning att parterna inte kommer överens om en ändring.

En uppsägning för villkorsändring har formkrav och måste bl.a. vara skriftlig, ställas till rätt part och delges före uppsägningstidens utgång. I uppsägningen måste det framgå vilka villkor som begärs för att hyresavtalet ska förlängas.

Uppsägningen måste innehålla en underrättelse till hyresgästen som anger att hyresgästen har två månader på sig att hänskjuta ärendet till hyresnämnden för medling, om hyresgästen inte går med på de nya villkoren och denne inte är villig att flytta utan ersättning. Viktigt att veta som hyresgäst i dessa situationer är att hyresvärdens begäran om nya villkor uttryckligen måste accepteras eller bestridas.

Även en lokalhyresgäst kan säga upp avtalet för villkorsändring. Även då finns det formkrav för att uppsägningen ska vara giltig och få verkan.

Överlåtelse av lokal

Om ni hyr en lokal har ni i vissa fall rätt att överlåta hyresavtalet till någon annan. Det finns två möjligheter att överlåta ett hyresavtal. Det ena är att man överlåter hyresavtalet till en aktör som bedriver samma typ verksamhet som man själv och det andra är att man överlåter själva verksamheten (bolaget) att bedrivas med samma typ av verksamhet. När en hyresvärd godkänner en överlåtelse är detta kopplat till att det är den befintliga verksamheten som ska övertas. För att ha rätt att överlåta ett lokalhyresavtal gäller även att man som hyresgäst har innehaft avtalet i minst en hyresperiod.

AKIFA Förvaltning tillåter inte andra typer av överlåtelser. En överlåtelse av ett lokalhyreskontrakt inte får ske utan AKIFA Förvaltnings godkännande.

Överlåtelsehandlingen ska upprättas skriftligen i separat handling som undertecknas av samtliga parter. Får man inte godkännande att överlåta sitt hyresavtal och man inte har möjlighet att driva verksamheten vidare i lokalen, får man säga upp hyresavtalet i vanlig ordning. Är hyresvärden och hyresgästen av skilda åsikter gällande en överlåtelse av hyresavtal har hyresgästen rätt att pröva ärendet i Hyresnämnden. Vid en överlåtelse av lokal har hyresvärden rätt att se över och eventuellt justera hyresnivåer och andra villkor i avtalet.

Ett tillstånd till överlåtelse från hyresvärdens sida kan vara förenat med villkor. Ett sådant krav på villkor har oftast sin grund i hur hyresvärden värderar den nya hyresgästens betalningsförmåga. Med villkor i detta sammanhang menas oftast någon säkerhet, oftast i form av bankgaranti, borgen eller en förskottsinbetald hyressumma. Vid övertagande av ett lokalhyreskontrakt löper detta normalt kontraktstiden ut.